در جدول زیر سن مرز فرسودگی برای وسایل نقلیه مختلف و تعداد دفعات مراجعه به مراکز فنی در سال آورده شده‌است:

شرکت سبز خودرو زاگرس

نوع وسیله نقلیه نوع سوخت سن مرز فرسودگی تعداد دفعات مراجعه به مراکز فنی در سال
خودروهای شخصی (سواری، ون) ۱۵ ۲ (هر ۶ ماه یک‌بار)
خودروهای عمومی (سواری، ون) بنزینی و دوگانه سوز ۸ ۴ (هر ۳ ماه یک‌بار)
گازسوز ۱۰ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
برقی ۱۴ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
وانت گازسوز و بنزینی ۱۴ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
دوگانه سوز و دیزلی ۱۳ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
اتوبوس درون شهری دیزلی و پایه گازسوز ۱۰ ۴ هر ۳ ماه یک‌بار
برقی ۲۰ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
مینی بوس و میدل باس درون و برون شهری دیزلی ۸ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
پایه گازسوز ۱۰ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
برقی ۲۰ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
اتوبوس برون شهری و کشنده ۱۰ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
کامیون و کامیونت ۱۶ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)
موتورسیکلت بنزینی کاربراتوری ۵ ۲ (هر ۶ ماره یک‌بار)
بنزینی انژکتوری ۶ ۲ (هر ۶ ماره یک‌بار)
برقی ۱۲ ۲ (هر ۶ ماره یک‌بار)
سواری دولتی ۱۳ ۳ (هر ۴ ماه یک‌بار)